"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Spotkanie Modlitewne 09.09.2013

Spotkanie prowadziła Marysia

 

Słowo ze spotkania:  Hbr 10, 19-25

 

Mamy więc, bracia pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.

Komentarz do słowa wygłosił ks. Marcin

Św. Paweł zachęca nas do wierności nowemu objawieniu, czyli zesłanemu Synowi Bożemu, który jest wzorem postępowania w dążeniu do osiągnięcia życia wiecznego. To życie wieczne Jezus dla nas wysłużył, przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Przeszkodą w przybliżeniu sie do Boga są nasze grzechy,  lecz naszym zadaniem jako chrześcijan jest doskonalenie się w miłości do Boga i ludzi, nawet kiedy od bliźnich doznajemy wielu krzywd, to przyjmując cierpienie oczyszczamy sie z egoizmu. I nawet kiedy w życiu nic nie układa się dobrze mamy nieść nadzieję innym, troszczyć się o siebie wzajemnie i zachęcać do miłości, bo właśnie z tego będziemy sądzeni.